Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.mvdgeest.nl van Mvandergeest interieurarchitecten BV (hierna MVDG interieurarchitecten), kantoorhoudend op de Dr. Dirk Bakkerlaan 74, te Bloemendaal. Door deze internetsite te raadplegen en / of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten MVDG interieurarchitecten en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. MVDG interieurarchitecten is niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van of ontlenen van informatie aan deze pagina en informatie indirect voortkomend uit deze pagina. MVDG interieurarchitecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in afbeeldingen en teksten.

Copyright

MVDG interieurarchitecten behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s en foto's). Het copyright op de informatie in deze website berust bij MVDG interieurarchitecten. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van MVDG interieurarchitecten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming of informatie kunt u richten aan info@mvdgeest.nl. Zonder overleg zal hiervoor, berustend op het Nederlands recht, aangifte worden gedaan.
MVDG interieurarchitecten heeft het onbeperkte recht alle informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy Policy

MVDG interieur architecten verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld word door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren.